ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET
AURINKO
KUU
MERKURIUS
VENUS
MARS
JUPITER
SATURNUS
URANUS
NEPTUNUS
PLUTO

Saturnus

Käsittelen planeettojen merkityksiä kolmella eri tasolla:

1. perinteinen, kaikkein primäärisin ja primitiivisin astrologinen taso - PT

2. mitä se voisi ilmetä konkreettisella tasolla - KT

3. ja kolmanneksi syvin taso pyrkii tulkitsemaan yksilön perimmäiseen kehitykseen tähtäävien kehitysesteiden muotoja. Itsen lopullinen tiedostaminen. - SY

PT: Perinteisessä astrologiassa Saturnus saa vaikean planeetan maineen. Aiemmin sen vaikutuksesta ei katsottu vapauduttavan, mutta nykyastrologisen tietämyksen mukaan Saturnuksen otteesta voi myös vapautua. Saturnusta kutsutaan kohtalon ja karman herraksi joka pyörittää ajanpyörää. Melko yleisen vanhan perimän mukaan ajanpyörä symbolisoi alati toistuvaa rupeamaa kunnes kohtalo – ajan tiimalasi – on täyttynyt opituilla tehtävillä.
Pisimmälle vietynä Saturnuksen symbolisoima ajanpyörä käsitys pitää meidät karman kautta sidottuna syntymän ja kuoleman kiertoon ja varsinkin siihen, millaisiin fyysisiin olosuhteisiin synnymme. Maallista elämä nykyaikaisempi ilmaus on ehkä kuvaus Saturnuksesta – elämänkouluna tai elämänkouluttaja, sen kaikissa muodoissa.

Saturnus on maallisen elämän kärsimykset joka tuo suuret onnettomuudet ja vaikeat haasteet, mutta sen avulla nimenomaan hioudutaan lopulta asioiden mestariksi. Saturnus luo kaikki konkreettiset esteet, viivytykset ja tappiot, mutta se suo myös viisautta nähdä niiden hidastava ja opettava vaikutus. Jos sitä vastoin pyrimme aina vähätellen sivuuttamaan kulloisetkin esteet, vastoinkäymiset ja ristiriidat poljemme ikään kuin paikoillamme, jolloin myöhempien aikojen sadonkorjuunvaihe saattaa mennä sivusuun. Saturnus kun mahdollistaa konkreettisen vertailun aiempiin valintoihimme nähden, joskin sekin opettaa tasapainoisempaa suhtautumista itseemme haasteiden edessä.

Saturnuksen myyttiset hahmot ovat: juutalaisten Jahve, kristillinen Saatana, antiikin Kreikan Kronos ja intialainen Krishna. Kronos, Uranoksen ja Gaian poika, on kuitenkin länsimaalaisille paljon tututumpi kuin Krishna. Kronos oli maailmakaikkeuden herra, joka pelkäsi menettävänsä asemansa ja siksi nieli kaikki lapsensa paisti Zeuksen jonka äiti oli piilottanut tältä. Myöhemmin Roomalaiset samaistivat Kronoksen Saturnukseen. Ateenan Kronia – juhliin ja Rooman Satrunalia – juhliin kuului yhteinen teema, jossa isännät ja orjat vaihtoivat juhlissa roolia. Tällä on yhtymäkohtia intialaiseen perinteeseen huilua soittavaan ja nauravaan Krishnaan, jonka ilakointi johtuu kyvystä nähdä elämä leikkinä ja eräänlaisena näytelmänä.

KT: Saturnus konkretisoi ja kiteyttää se luo todellisuuden rajan. Saturnus on arkipäivää. Se on reaalitodellisuutta sitä suppeaa realistisuutta jota voidaan mekaanisesti ja konkreettisesti osoittaa tieteen maailmassa. Vaikka arkeologia kuuluukin hyvin Saturnusmaiseen maailmaan, kaiken muun tieteellisen ajattelun kanssa, ei Saturnus kuitenkaan itse luo aikakäsitystämme vaan luokittelee sitä erilasten matemaattisten kaavoja ja luokkien avulla. Saturnus on mitä realistisin ja reaaliaikaisin, mutta se ei ymmärrä mitään luomiensa rakenteiden ulkopuolella olevaa! Nykytiede, teorioineen kuvaa tältä osin hyvin jähmeää Saturnusta. Säännöt ja säännöstelyt kuuluvat sen vaikutuksen piiriin, kuten liikennesäännöt ja työaikalaki, ja erilaiset korvaukset ja yhteiskunnalliset asetukset kuuluvat kaikki sen alueisiin. Saturnuksen todellisuutta ovat poliisi ja tulli järjestyksen valvojina, vankilat, erilaiset rekisterit ja yhteiskunnalliset turvaverkot.

Saturnus on hierarkiat, struktuurit ja rakenteet. Se pitää sisällään tapakulttuurin kuten kaavoittuneet (hyvät) tavat ja sosiaalisen käyttäytymisen säännöt. Saturnuksen ankaruus ja tunteeton kylmyys tosiasioiden edessä on kuin virkakoneisto vailla mitään inhimillistä lämpöä. Niinpä Saturnuksen tuhoavat energiat ovat sydämettömyys, laskelmoiva mieli ja äärettömän pitkälle viety rationaalinen ajattelu. Saturnus hallitsee aikakäsitystämme ja elämänkaari teorioita siten nämä sosiaaliset aikasuositukset voivat tukahduttaa tai kannustaa yksilöä omissa suorituksissaan.

Saturnuksen rakentavat energiat ovat kirjaimellisesti rakentavat, välittämättä siihen käytetystä ajasta. Saturnusmaisen karkealla tasolla saavutettu asioiden ja ilmiöiden konkreettinen rytmi ja niiden mittasuhteiden oikeanlainen harmonia mahdollistavat ihmisten mestarilliset työt ja aikaansaannokset, ne pitkään työstetyt asiat joita ihmisen tulisikin tehdä saavuttaakseen oman mestaruutensa. Työ tekijäänsä opettaa – periaatteella. Oppiarvot, palkkiot ja yhteiskunnallinen asema ovat ulkoapäin tulevia luokituksia, eivätkä ne anna täydellistä kuvaa mestaruudesta. Oleellista olisikin oivaltaa Saturnuksen syvemmät mahdollisuudet tulla itsessämme auktoriteetiksi. Auktoriteetti – sanan alkuperä on alkuunpanija ja alikuunsaattaja. Auktoriteettina et tarvitse enää muita auktoriteetteja, opettajia, oppimateriaalia, tukirakenteita eikä apupyöriä. Eikä liioin sitoudu valmiisiin käsitejärjestelmiin vaan kykenee itse puhtaaseen ja jäljittelemättömään luovuuteen tällöin on saavutettu auktoriteettiaseman kyseiseen asiaan nähden.

Katso Saturnuksen syventävän tason, SY-osa, saadaksesi perusteellisempi näkemys aiheeseen.

SY: Saturnuksen jalostuneinta muotoa on kykymme pysyä kiintymättöminä ja saada etäisyyttä ongelmiin, joita kohtaamme päivittäin nykymaailmassa. Puhdas ja kukoistava Saturnus – taso meissä mahdollistaa kiintymättömyyden tunteen, jonka avulla voimme todistaa elämän “näytelmää” ympärillämme. Saturnus mahdollistaa kyvyn nousta vähäpätöisten ristiriitaisuuksien yläpuolelle, joka on pyrkimystä kokea Puhtaan Hengen ykseyttä. Tämä tarkoittaa hengen voitto aineesta. Kiintymättömyyden tuloksena maallisiin asioihin nähden vältymme joutumasta taakan alle, jotka muodostuvat traumaattisilta näyttävistä asioista, mutta ovatkin itse asiassa yksinkertaisia “tapahtumia”, jotka meidän on käytävä läpi päästäksemme eteenpäin. Tosiasia on, että useimpien ihmisten mielestä he eivät voi ratkaista omia ongelmiaan, koska ovat liiaksi niissä mukana. Siksi he kysyvät neuvoa ystäviltään (jotka ovat riittävän etäällä ongelmasta ja voivat näin auttaa oikeaan suuntaan) tai ääritapauksissa menevät ammattimaisten neuvojien luokse, jotka voivat antaa kylmän asiallisia ja asiaan kiintymättömiä nevoja.

Mutta jos ymmärrämme elämämme ”näytelmänä”, kuten Shakespeare joka on myös verrannut koko maailmaa näyttämöön, jolla me näyttelemme. Näytelmän katseleminen ja sen ”oman” roolin todistaminen missä ”itse” näyttelemme auttaa saamaan luonnollista perspektiiviä omissa asioissamme. Elämä ei ole steriiliä, eikä näytelmässä ole siksi vain yhtä tavoiteltavaa roolia. Elämä on ihmisen ponnistelua ja haasteita, vaikeuksien voittamista ja niissä kasvamista. Elämä on pyrkimystä henkiseen kasvuun, joillekin se ilmenee lyhytkestoisena onnen tavoitteluna, mutta se ei ole kestävää. Saturnus – transiitit (S:n aktiiviset ajankohdat) kuitenkin paljastavat yksilön ja yhteiskunnan tasolla kuinka kestämättömät arvot ja asenteet murenevat ikuisten perusarvojen rinnalla. Saturnuksen vaikutuksesta putoamme ajoittain puusta ja perusarvomme taas palautuvat mieliimme. Meistä on tultava luojamme puhtaita Henkiä, eräänlaisia instrumentteja puhdistumisen prosessissa, jolloin olemme kaiken epäaitouden yläpuolella – ja olemme yhtä totuuden kanssa. Kaikki ongelmamme ovat eräänlainen kuori päällämme, saatuamme siihen välimatkaa vahvistuu ja selkenee oma guruutemme ja auktoriteettiemme.

Mutta tällaisen aseman saavuttaminen vaatii taistelua tiettyä välinpitämättömyyttä ja illuusioita vastaan. Tällainen auktoriteetti on äärimmäisen harvinaista, mutta ei missään nimessä mahdotonta tulla omaksi guruksemme, joka on sama kuin olla oma mestarinsa. Tätä asemaa ei saavuteta yksinomaan Saturnuksella, vaan tähän liittyy kiinteästi myös Jupiterin vaikutukset. Kummatkin planeetat Jupiter ja Saturnus kuuluvat astrologisessa käsitteistössä sosiaalisiin planeettoihin. Jupiter symbolisoi todellisuutta erilaisten perspektiivien avulla, kuten tiedottamisen, dokumentaatioiden ja tosi-tv:n muodossa. Jupiter on myös edelleen Kalojen hierarkkinen planeetta ja se merkitsee sitä, että Kalojen hallitessa merta on Jupiter-tietoisuuden noustava tästä illuusioiden merestä pois. Jos sitä ei tehdä, Saturnuksemme jää lapsipuolen asemaan, mikä ilmenee siinä saavutammeko tasapainoista täyttymystä maallisessa elämässämme.

ETUSIVU
AJANKOHTAISTA
ARTIKKELIT
AURINKOMERKIT
HUONEET
PLANEETAT
YHTEYDET